Lhůty revizí

Novinky : 

   Zákon č.250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Tento zákon ruší vyhlášku č.50/1978 Sb.   Stane se tak až  od 1.7.2022.

 

Lhůty revizí elektroinstalací:

 • Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení určuje norma ČSN 33 1500 v kapitole 3.9. Lhůta je závislá na druhu prostředí, na umístění elektrického zařízení a na druhu objektu. Tato norma odkazuje na již neplatnou normu ČSN 33 0300, ta je v současné době nahrazena normou ČSN  33 2000-5-51, ed.3. V této normě je podrobně popsáno určení vnějších vlivů, které mají vliv pro konkrétní elektrické zařízení v daném prostoru nebo prostředí. Jednotlivé vlivy jsou popsány písmenočíslicovým označením. Určení vnějších vlivů je povinné pro nové elektrozařízení nebo elektroinstalace.
 • Shrnutí: Elektrické zařízení musí být konstruováno pro dané prostředí, jednotlivé komponenty musí být určeny do daného prostředí. Lhůty pravidelných revizí jsou podle tohoto prostředí také určeny.

Lhůty pravidelných revizí podle typu prostředí (ČSN 33 1500)

Prostředí dle ČSN 33 0300 Vnější vlivy dle ČSN  33 2000-5-51, ed.3 Příklady Lhůta pravidelné revize
venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

  4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůd­ci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2   3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3   2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4   1

 

Lhůty pravidelných revizí podle umístění elektrického zařízení

Umístění elektrického zařízení Vnější vlivy dle ČSN  33 2000-5-51, ed.3 Příklady Lhůta pravidelné revize
zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

  5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4   3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4   2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3, CA2   2
prozatimní zařízení staveniště -   0,5

 

Lhůty revizí elektrických spotřebičů:

 • Lhůty pravidelných revizí a zkoušek elektrických spotřebičů určuje norma ČSN 33 1600 ed.2 změna Z2 Lhůta je závislá na prostředí, ve kterém je spotřebič používán, dále na způsobu použití (spotřebiče držené v ruce, přenosné spotřebiče, připevněné spotřebiče) a na typu ochrany elektrického spotřebiče.
 • Spotřebiče držené v ruce - při provozu se přímo drží (elektrické ruční nářadí, elektrické spotřebiče v kuchyni - mixéry, žehličky atd.)
 • Přenosné spotřebiče - s odnímatelným přívodem (mikrovlnná trouba, televize, audiotechnika, PC, chladnička atd.)
 • Připevněné spotřebiče - přímo upevněné spotřebiče (elektrický kotel, stroje v dílně)
 • Třída ochrany I - s ochranným kolíkem (chladnička, stolní PC, elektrická trouba)
 • Třída ochrany II - s dvojitou izolací (elektrické nářadí, nabíječky mobilu, CD  radiopřehrávač)
 • Třída ochrany III - spotřebiče na bezpečné napětí (12 až 50V dle druhu prostředí)

Byla vydána ČSN EN 50699 která při opakovaných zkouškách netrvá na tom, že by je musel provádět revizní technik. 

Tabulka lhůt je ve změněné ČSN 33 1600 ed.2 změna  Z2,  prodloužila lhůty  mezi revizemi a mezi těmito revizemi se budou provádět „opakované zkoušky“ na které však postačuje par.6 vyhl.50/1978 Sb.

Lhůty pravidelných revizí podle typu prostředí (ČSN 33 1600 ed.2 změna Z2)

Skupina spotřebičů Třída spotřebiče Lhůta pro spotřebiče držené v ruce a prodlužovačky Lhůta pro ostatní přenosné spotřebiče
Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu Třídy I, II a III před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání
Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru Třídy I / Třídy II a III 1x za 12 / 24 měsíců 1x za 24 měsíců
Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třídy I / Třídy II a III 1x za 24 / 48 měsíců 1x za 96 měsíců
Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách Třídy I, II a III 1x za 48 měsíců 1x za 96 měsíců
Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti Třídy I, II a III 1x za 48 měsíců 1x za 96 měsíců

 

Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem:

 • Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem (dříve hromosvody) určuje ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2., pro hromosvody, postavené před účinností této normy (1.11.2006) je pak určuje ČSN 33 1500.
 • Zařízení ochrany před bleskem se reviduje podle souboru norem ČSN EN 62305 (hromosvody po 1.11.2006) nebo podle ČSN 34 1390.
 • Zařízení ochrany před bleskem se dělí na čtyři třídy (třída LPS) podle důležitosti objektu
 • Třída LPS I - banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny
 • Třída LPS II - školy, supermarkety, katedrály
 • Třída LPS III - rodinné domy, zemědělské stavby
 • Třída LPS IV - stavby bez výskytu osob a majetku

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN EN 62305)

Třída LPS Lhůta pro revize Kritické systémy (kancelářské budovy, obchodní centra...)
I a II 2 1
III a IV 4 1

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN 33 1500) dle ČSN 34 1390

Druh objektu Lhůta pro revize
objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
ostatní 5