Průběh revize

Úvodní administrativní část:
 
Seznámení s revidovaným objektem nebo zařízením, domluva o výsledné ceně, dohoda o délce trvání revize,
předložení potřebných dokumentů pro revizi. Pokud revizní technik spolupracuje už během výstavby nebo montáže,
 hodně se tím doba potřebná pro revizi zkrátí. Může také zachytit vznikající závady a ve výsledku tak ušetřit.
 
Vizuální prohlídka:
 • Zjištění, zda skutečné provedení elektroinstalace odpovídá projektové dokumentaci
 • Prohlídka aktuálního stavu elektroinstalace
 • Kontrola pojistek či jističů v rozvodnici
 • Kontrola stavu rozvodnice – utažení vodičů, svorek a spojů, kontrola označení vodičů, kontrola barevného označení
 • Kontrola zásuvek, svítidel a jiných elektrických zařízení - upevnění, nepoškození atd.
 • Kontrola vhodnosti instalace zařízení na hořlavé podklady
 • Kontrola stavu elektrického zařízení
 • Kontrola stavu hromosvodu  
Měření a zkoušení:
 • měření napětí, sled fází, úbytek napětí
 • měření impedanční smyčky a zkratového proudu
 • měření impedance ochranného vodiče
 • parametry proudových chráničů
 • izolační odpor elektroinstalace
 • kontrola spojitosti ochranného vodiče u elektrického zařízení (spotřebiče)
 • měření unikajícího proudu u elektrického zařízení (spotřebiče) 
 • měření zemního odporu jednotlivých svodů u hromosvodu
Závěr a posouzení:
 
Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady.
V případě drobných závad (neutažené spoje, označení ap.) je možné závady odstranit na místě.
Pokud budou zjištěny závažné nedostatky, nelze vystavit souhlasné stanovisko a je nutno závadu odstranit.
I v tomto případě mohu po dohodě pomoci a závady odstranit.
Vyhotovení revizní zprávy trvá zhruba týden.